Regie op samenwerkingsverbanden

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De toename van het aantal samenwerkingsverbanden stelt gemeenten voor een nieuw vraagstuk. Hoe houd ik regie op de verschillende samenwerkingsinitiatieven en –verbanden en hoe verhoudt dit zich tot de eigen organisatie?


Inhoud

Samenwerkingsstrategie

De samenwerkingsinitiatieven en –verbanden spelen op een reeks van beleidsterreinen. De aanleidingen zijn vaak verschillend, de uitkomsten veelal ook. De samenwerkingen kennen hun eigen dynamiek, hun eigen omvang, hun eigen verzorgingsgebied, hun eigen financieringsmethodiek et cetera. Visie, samenhang en afstemming ontbreken veelal. Bij samenwerking moeten de voordelen opwegen tegen de nadelen. Maar is dit ook aan de orde als niet alleen naar samenwerkingsverband A wordt gekeken maar het totale samenwerkingspallet? Wat is de samenwerkingsstrategie als het gaat om:

 • Het volledig zicht en inzicht in de samenwerkingsverbanden?
 • Kan alles in samenwerking of ligt er een grens en waar ligt ie?
 • De eigen uitgangspunten bij samenwerkingsinitiatieven?
 • Met wie, op welke wijze en met welke prioriteit we samen willen werken?
 • Hoe we het bestuurlijk beheersbaar houden?

Gemeenten doen er goed aan een samenwerkingsstrategie te ontwikkelen voor de wijze waarop met samenwerkingsinitiatieven en – verbanden omgegaan dient te worden. Maar deze samenwerkingsstrategie is slechts één aspect.


Strategie van de samenwerking

Ook een strategie van de samenwerking zelf is wenselijk. Wat is de opvatting als het gaat om:

 • De huisvesting van het samenwerkingsverband: Is nieuw zelfstandige huisvesting nodig of heeft een inhuizingsmodel de voorkeur? Heeft gemeentelijk vastgoed prioriteit?
 • De overgang van personeel: Iedereen of alleen de gewenste bezetting? Mens volgt taak of moet er gesolliciteerd worden? Wat gebeurt er met de achterblijvende medewerkers en overhead?
 • De positie van beleidsvoorbereiding: Betreft de samenwerking alleen uitvoering of ook beleidsvoorbereiding? In het laatste geval, hoe kunnen we nog sturen als er geen beleidsinhoudelijk kennis meer in huis is?
 • De organisatievorm van het samenwerkingsverband: Wordt gekozen voor publiekrechtelijke samenwerking o.g.v. de Wgr of zijn privaatrechtelijke varianten in beeld. Is sprake van een nieuwe organisatie of een samenwerkingsnetwerk? Hoe is de besturing geregeld?


Organisatiestrategie

Tot slot, wellicht het belangrijkste en minst ontwikkelde aspect, namelijk de implicaties van de samenwerkingen op de eigen organisatie en de mate waarin de organisatiestrategie past bij de samenwerkingsinitiatieven en verbanden, want:

 • Houden we voldoende rekening met ICT-inrichting en investeringen?
 • Is het sociaal statuut voldoende toegesneden?
 • Hebben we voldoende zicht op de effecten voor de eigen kostenstructuur (overhead e.d.)?
 • Is het klantcontactcentrum nog juist ingericht?


Match van strategieen

De centrale vraag is wat betekenen al de samenwerkingsverbanden en –initiatieven voor de eigen organisatie, willen we dat, hoe willen we dat, zijn we er voldoende op voorbereid en maken we de juiste keuzes? Er is een match nodig tussen de samenwerkingsstrategie, de strategie van de samenwerking en de organisatiestrategie. Er is een analysemodel en –aanpak voorhanden om de regie op samenwerking vorm te geven.

Persoonlijke instellingen