Opheffing/Liquidatie van samenwerking

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Indien de deelnemers besluiten tot opheffing van een samenwerkingsverband dan is zorgvuldige afwikkeling van de rechten en plichten op basis van lopende contracten, de activa en passiva en eventueel personeel nodig. De wijze waarop de afwikkeling moet plaatsvinden is uiteraard van de bestuurlijk, juridische en organisatorische opzet van het samenwerkingsverband. Hieronder volgt een uitwerking van een samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling waarbij is gekozen voor een Openbaar Lichaam.

Bij opheffing van een gemeenschappelijke regeling volgt een bestuurlijk-juridisch traject voor ontbinding van de regeling en een financieel-operationeel traject voor liquidatie. De opheffing van de rechtspersoon (= de liquidatie) is een gevolg van een besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling.


Bestuurlijk-juridisch traject voor opheffing

Het bestuurlijk-juridische traject voor opheffing van de regeling is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling zelf en komt samengevat veelal op het volgende neer:

 • De deelnemende partijen besluiten tot opheffing van de regeling
 • In geval van opheffing regelt het algemeen bestuur de financiële gevolgen van opheffing in een liquidatieplan.
 • Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemers gehoord hebbende, vastgesteld.
 • Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende partijen alle rechten en verplichtingen van het samenwerkingsverband over de deelnemende partijen te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
 • Het plan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
 • De organen van het samenwerkingsverband blijven, zo nodig na het tijdstip van opheffing van de regeling, in functie voor zover dit tot vereffening van het vermogen noodzakelijk is totdat de liquidatie is voltooid. Bij de vereffening wordt het liquidatieplan betrokken.

De formele beëindiging van de gemeenschappelijke regeling zal in de tijd samenvallen met de administratieve afwikkeling van de liquidatie van de rechtspersoon.

Personele traject voor opheffing

De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. De achtergrond van de bepaling in de regeling is om de gevolgen voor het personeel op te vangen als er sprake is van liquidatie zonder dat aan al het personeel de mogelijkheid wordt geboden van herplaatsing. Bijvoorbeeld als er geen nieuwe of bestaande organisatie is die de taken en het personeel overneemt. In dat geval zal het liquidatieplan ook een sociaal plan moeten bevatten om deze gevolgen op te vangen.

Als er door de liquidatie sprake is of kan zijn van achterblijvende financiële verplichtingen ten aanzien van het personeel dan komt dit aan de orde in dit liquidatieplan (procesmatig) en uiteindelijk in de liquidatierekening van de milieudienst (financieel).


Financieel-operationeel traject voor opheffing

Het liquidatieplan beschrijft alle onderwerpen die geregeld moeten worden om de rechtspersoon te ontmantelen en de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden bij de liquidatie. Het liquidatieplan bevat het volgende:

 • Balansafwikkeling
 • Financiële prognose liquidatie
 • Jaarrekening
 • Verrekening liquidatiesaldo
 • Administratieve liquidatie
 • Stappenplan en planning

De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling kunnen op basis van de financiele prognose de financiële consequenties overzien van een opheffingsbesluit. Ook blijkt waar het nodig is om nadere afspraken te maken over de financiële afwikkeling bij liquidatie. De financiële prognose bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanspraken personeel
 • Algemene reserve
 • Bestemmingsreserves
 • Afhandeling lopende verplichtingen en lopende rechten
 • Afhandeling van de balans
 • Liquidatiekosten
Persoonlijke instellingen