Businesscase

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Bij iedere samenwerking komt de vraag aan de orde: wat levert het op en wat kost het? Met andere woorden, leidt de samenwerking (op termijn) tot voordeel? Een businesscase is het instrument om hierop antwoord te geven.


Businesscase samenwerkingsverband

Hoewel in essentie een businesscase van een samenwerkingsverband niet verschilt van andere businesscases, is wel een aantal bijzonderdheden te duiden:

  • In een businesscase ligt veelal het accent op de financiele doorrekening (wat zijn de kosten en baten?). Afhankelijk van de soort samenwerking is een maatschappelijke businesscase (separaat of als onderdeel) aan te bevelen. Immers, kosten en baten kunnen maatschappelijk van aard zijn (participatiegraad, veiligheid, gezondheid e.d.)
  • De samenwerking is veelal op hoofdlijnen beschreven, maar nog niet alle keuzes zijn gemaakt. Dit betekent dat in de businesscase rekening gehouden dient te worden met deze variabelen. We zien dan businesscases waarin met scenario's wordt gewerkt.
  • In feite moeten altijd twee businesscases worden gemaakt bij een samenwerkingsverband (al dan niet separaat). De eerste is gericht op de samenwerking en de tweede betreft het effect voor ieder van de deelnemende partijen. Leidt de samenwerking tot meer of minder opbrengsten bij ieder van de partijenn? Kunnen de partijen efficiencywinst of kostenbesparingen realiseren?
  • Een positieve uitkomst van een businesscase (er zijn baten dan kosten te verwachten) moet beoordeeld worden vanuit het perspectief van ieder van de deelnemende partijen. Hoe worden de kosten en baten door de deelnemende partijen verdeeld? Per saldo kan er een positieve uitkomst zijn, maar geldt dit ook voor iedere individuele partij?
  • Nogal wat 'positieve' businesscases leiden toch tot (financiele) startproblemen, omdat te weinig oog is geweest voor de cash flow / liquiditeit. Een samenwerkingsverband met een sluitende exploitatiebegroting, realistische investeringsbegroting en ruimte projectbegroting toch in de financiele problemen komen doordat het begrotingstechnisch wel klopt, maar de vereiste liquide middelen niet voorhanden zijn om de uitgaven te doen. Een liquiditeitsbegroting is gewenst.


Enkele voorbeelden

Businesscases zijn er in vele soorten en maten, uiteenlopend van een financiele doorrekening tot een volledige bedrijfsplannen. Ter illustratie enkele voorbeelden:

Persoonlijke instellingen